Ładowanie Wydarzenia

Oświadczenie organizacji żydowskich

21 sierpnia 2017 - 21 sierpnia 2017

[:pl]

 

 Do opinii publicznej

W minioną środę rabini Szalom Dow Ber Stambler i Eliezer Gurary oraz panowie Artur Hofman i Jonny Daniels spotkali się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim jako zaproszeni przez niego „przedstawiciele środowisk żydowskich w Polsce”. W ocenie Jonny’ego Danielsa, „to było nieprawdopodobnie miłe spotkanie, pełne wzajemnego zrozumienia, w trakcie którego rozmawialiśmy o historii Żydów, ale także o przyszłości Żydów w Polsce”.

 Nie odmawiamy żadnej organizacji żydowskiej ani poszczególnym osobom prawa do spotykania się z politykami i dyskutowania o sprawach Żydów. Apelujemy jednak o niewystępowanie w „w imieniu środowisk żydowskich” bez stosownego upoważnienia.

 Oświadczamy, że żadna z wymienionych osób nie reprezentuje „środowisk żydowskich”, co najwyżej siebie lub własne organizacje – te, które, jak skądinąd zasłużone, świeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów i chasydzki ruch Chabad-Lubawicz, pozwoliły, z różnych powodów, mianować się reprezentantami polskiego środowiska żydowskiego w kontaktach ze światem polityki.

 

Czynią to bez naszej zgody.

 • Sergiusz Kowalski, przewodniczący Żydowskiego Stowarzyszenia B’nai B’rith w RP
 • Michael Schudrich, naczelny rabin RP
 • Lesław Piszewski, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
 • Anna Chipczyńska, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
 • Joanna Sobolewska-Pyz, przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu
 • Tomasz Miedziński, przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej
 • Piotr Wiślicki, przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
 • Jonathan Ornstein, przewodniczący Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Kraków
 • Agata Rakowiecka, przewodnicząca Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa
 • Krzysztof Urbański, przewodniczący Stowarzyszenia Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu
 • Gołda Tencer, dyrektorka Fundacji Szalom
 • Grażyna Pawlak, dyrektorka Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra

 

[:en]

 

Last Wednesday, rabbis Szalom Dow Ber Stambler and Eliezer Gurary, together with Mr. Artur Hofman and Mr. Jonny Daniels, met with Jaroslaw Kaczynski, the president of the ruling Law and Justice party, as invited “representatives of Poland’s Jewish community.” According to Daniels, “It was an incredibly nice meeting, full of mutual understanding, during which we spoke about the history of the Jews and also about the future of the Jews in Poland.”

 We do not deny the right of any Jewish organization or individual to meet with politicians and discuss Jewish issues. We do, however, call on such organizations and individuals to not present themselves, or allow themselves to be presented, as speaking “in the name of the Jewish community” without proper authorization.

 We would like to make it clear that none of the persons named above represent the „Jewish community,” but at most, themselves or their own organizations – organizations which, like the otherwise deserving secular Jewish Social and Cultural Society, TSKZ, and the Chabad-Lubavitch Hasidic movement, have for whatever reasons allowed themselves to be designated as representatives of the Polish Jewish community in contacts with the world of politics.

 

They are doing this without our consent.

 • Sergiusz Kowalski, President, B’nai B’rith Poland
 • Michael Schudrich, Chief Rabbi of Poland
 • Leslaw Piszewski, President, The Union of Jewish Religious Communities in Poland
 • Anna Chipczynska, President, Jewish Religious Community of Warsaw
 • Joanna Sobolewska-Pyz, President, Children of the Holocaust
 • Tomasz Miedzinski, President, Jewish Veterans and Victims of the Second World War
 • Piotr Wislicki, President, Society of The Jewish Historical Institute
 • Jonathan Ornstein, President, JCC Krakow
 • Agata Rakowiecka, President, JCC Warsaw
 • Krzysztof Urbański, President, Second Generation, Children of the Holocaust Victims
 • Golda Tencer, Director, Foundation Shalom
 • Grażyna Pawlak, Director, Moses Schorr Foundation

[:]

Szczegóły

Data:
21 sierpnia 2017
Czas:
08:00 - 17:00
Wydarzenie Category:
KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Zapisz się do newslettera