Akredytacja
na XIX festiwal warszawa singera (2022)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI DZIENNIKARSKICH
na XIX Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

Mając na uwadze obecne i możliwe obostrzenia sanitarne w kontaktach społecznych, utrzymujemy ubiegłoroczne zasady przyznawania akredytacji dziennikarskich:

 

1. Akredytacje są przyznawane na cały festiwal (z wyjątkiem koncertu kantoralnego oraz koncertu Yasmin Levy).

  • osoby pragnące wziąć udział w całym festiwalu proszone są o wypełnienie wniosku (formularz elektroniczny – TUTAJ).
  • osoby zainteresowane otrzymaniem akredytacji na koncert Yasmin Levy prosimy o kontakt na adres: biuro@rebeliamedia.pl.

2. O akredytację ubiegać się można do 20 sierpnia 2022 r. 

 

3. Wniosek musi zawierać informację o formie przewidywanej relacji z wydarzenia.

 

4. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest jednoznaczne z przyznaniem akredytacji jednorazowej.

 

5. Akredytacje są imienne i nie można udostępniać ich osobom trzecim.

 

6. O akredytacje mogą ubiegać się czynni zawodowo dziennikarze [w tym fotoreporterzy] prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych, 

a także blogerzy i twórcy mediów społecznościowych, publikujący na tematy związane z danym wydarzeniem artystycznym.

 

7. O przyznaniu akredytacji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

8. Wszystkie osoby, którym przyznana została akredytacja, zobowiązane są do stosowania się do przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Należy przede wszystkim pamiętać obowiązku zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych.

 

9. Tegoroczny regulamin akredytacyjny wynika z troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników XVIII edycji Festiwalu Warszawa Singera. 

Prosimy o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją.

 

10. Przyznanie akredytacji oznacza, że jej posiadacz:

•        akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się  do ich przestrzegania,

•        oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich.

 

11. Wszelkie pytania dotyczące akredytacji należy kierować na adres:

grzegorz@rebeliamedia.pl.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych, jest Fundacja Shalom, 00-099 Warszawa, ul. Senatorska 35.

2. Kontakt z Administratorem w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych:

•        pisemnie na adres: Fundacja Shalom, 00-099 Warszawa ul. Senatorska 35,

•        pocztą elektroniczną: rodo@shalom.org.pl

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), d), f), a także art. 9 ust. 2 lit. i) rozporządzenia – RODO. Dane, m.in. będą przetwarzane w związku z realizacją wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatoró w imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz w związku z realizacją przepisó w art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U z 2020 r., poz. 374)

4. Profilowanie i przekazywanie Pani/ Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane. Fundacja nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego i innych służb porządkowych w związku w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym z na podstawie obowiązujących przepisów prawa . 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

Podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne oraz kadrowe, którym Administrator powierza dane osobowe na mocy odrębnych umów.

6. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia  w odniesieniu do przekazanych danych osobowych:

•        prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

•        prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 

•        prawo żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zapomnienia  danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

•        prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

•        prawo do przenoszenia danych osobowych (ostanie to wykonane tylko wówczas, gdy takie przeniesienie jest technicznie możliwe),

 

Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe związane z realizacją zawartej umowy przechowywane są do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących z tytułu umowy, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku danych osobowych których podanie jest niezbędne z uwagi na stan epidemii okres przechowywania wynosi:

•        2 tygodnie od dnia zakończenia realizacji umowy cywilnoprawnej (w przypadku jej zawarcia);

•        2 tygodnie od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii w przypadku zawarcia umowy o pracę; 

•        2 tygodnie od daty złożenia oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika wydarzenia. 

8. W związku z realizacją zawartej umowy (jeśli dotyczy), mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych, nie pozyskane od osób których dotyczą: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail). Dotyczy to danych osobowych pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron umowy. Fundacja przetwarza również wizerunek uczestnika/ wykonawcy wydarzeń rejestrując wydarzenie. Materiały z rejestracji wydarzeń mogą być udostępniane publicznie przez Administratora w celach promocyjnych.       

9.  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Shalom, realizacji zawartych umów oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

KONTAKT DLA MEDIÓW

INFORMACJE PRASOWE

Singer 1080x1080

informacja prasowa

19 .Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Festiwal zawsze na bieżąco

Singer 1080x1080

informacja prasowa

Festiwal Warszawa Singera teatralnie

Singer 1080x1080

informacja prasowa

Festiwal Warszawa Singera literacko

Singer 1080x1080

informacja prasowa

Festiwal Warszawa Singera. Przegląd filmów Wojciecha Jerzego Hasa w kinie Kultura

ZDJĘCIA PRASOWE

Yasmin Levy

Yasmin Levy

foto Ali Taskiran

Yasmin Levy

Yasmin Levy

foto Archiwum własne

Eleanor & FrankJPG

ELEANOR REISSA & FRANK LONDON

foto Adrian Buckmaster

Gang Tango

GANG TANGO

foto Archiwum własne

Netanel Olivtsky 4

kantor netanel olivtsky

foto Archiwum własne

Nachman Turgeman 1

kantor nachman turgeman

foto Moshe Yaron

NINA STILLER

foto Antoni Stelter

TrioKOPTYCUS

OLEŚ BROTHERS & DOMINIK STRYCHARSKI

foto Archiwum własne

29.02.2020 Warszawa - zespol Bastarda.
fot. Mikołaj Starzyński (www.mikolajstarzynski.pl)

BASTARDA TRIO

foto Mikołaj Starzyński

FRANCESCO BRUNO

foto Archiwum własne

FRANCESCO BRUNO & SILVIA LORENZO

foto Riccardo Romagnoli

FRANCESCO BRUNO ENSEMBLE

foto Riccardo Romagnoli

NATALIA PRZYBYSZ

foto Silvia Pogoda

RAPHAEL ROGIŃSKI

foto Archiwum własne

NATALIA KASYANCHYK

foto Archiwum własne

HANNA KRALL

foto Archiwum własne

HARMONIUM DUO

foto Przemek Chudkiewicz | Grandessa

MARCIN ZDUNIK

foto Archiwum własne

REMIGIUSZ GRZELA

foto Larissa Baldovin

MIROSŁAW ZBROJEWICZ

foto @panipanfotograf

olga avigail

OLGA AVIGAIL MIELESZCZUK

foto Archiwum własne

MARCIN MASECKI

foto Magda Hueckel

ELDAR TSALIKOV

foto Archiwum własne

Kommuna Lux_fot Vasiliy Galushkin

KOMMUNA LUX

foto Vasiliy Galushkin

plakat festiwalu

SPOT festiwalu

SPOT
KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Zapisz się do newslettera