Materiały do pobrania

Akredytacja
na XVII festiwal warszawa singera

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI DZIENNIKARSKICH
na XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

Mając na uwadze obecne obostrzenia sanitarne w kontaktach społecznych, wprowadzamy nowe zasady przyznawania akredytacji dziennikarskich.

 

1. Akredytacje nie są przyznawane na cały festiwal. Osoby pragnące wziąć udział w konkretnym wydarzeniu proszone są o wypełnienie wniosku jednorazowego (wzór wniosku TUTAJ).

 

2. O akredytację ubiegać się można do 20 sierpnia 2020 r. Wypełniony wniosek należy wysłać na adres festiwalsingera@rebeliamedia.pl.

 

3. Wniosek musi zawierać informację o formie przewidywanej relacji z wydarzenia.

 

4. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest jednoznaczne z przyznaniem akredytacji jednorazowej.

 

5. Akredytacje są imienne i nie można udostępniać ich osobom trzecim.

 

6. O akredytacje mogą ubiegać się czynni zawodowo dziennikarze [w tym fotoreporterzy] prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych, 

a także blogerzy i twórcy mediów społecznościowych, publikujący na tematy związane z danym wydarzeniem artystycznym.

 

7. O przyznaniu akredytacji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

8. Wszystkie osoby, którym przyznana została akredytacja, zobowiązane są do stosowania się do przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

Należy przede wszystkim pamiętać obowiązku zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych.

 

9. Tegoroczny regulamin akredytacyjny wynika z troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników XVII edycji Festiwalu Warszawa Singera. 

Prosimy o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją.

 

10. Przyznanie akredytacji oznacza, że jej posiadacz:

•        akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się  do ich przestrzegania,

•        oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich.

 

11. Wszelkie pytania dotyczące akredytacji należy kierować na adres:

jacek@rebeliamedia.pl.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych, jest Fundacja Shalom, 00-099 Warszawa, ul. Senatorska 35.

2. Kontakt z Administratorem w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych:

•        pisemnie na adres: Fundacja Shalom, 00-099 Warszawa ul. Senatorska 35,

•        pocztą elektroniczną: rodo@shalom.org.pl

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), d), f), a także art. 9 ust. 2 lit. i) rozporządzenia – RODO. Dane, m.in. będą przetwarzane w związku z realizacją wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatoró w imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz w związku z realizacją przepisó w art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U z 2020 r., poz. 374)

4. Profilowanie i przekazywanie Pani/ Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane. Fundacja nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego i innych służb porządkowych w związku w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym z na podstawie obowiązujących przepisów prawa . 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

Podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne oraz kadrowe, którym Administrator powierza dane osobowe na mocy odrębnych umów.

6. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia  w odniesieniu do przekazanych danych osobowych:

•        prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

•        prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 

•        prawo żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zapomnienia  danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

•        prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

•        prawo do przenoszenia danych osobowych (ostanie to wykonane tylko wówczas, gdy takie przeniesienie jest technicznie możliwe),

 

Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe związane z realizacją zawartej umowy przechowywane są do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących z tytułu umowy, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku danych osobowych których podanie jest niezbędne z uwagi na stan epidemii okres przechowywania wynosi:

•        2 tygodnie od dnia zakończenia realizacji umowy cywilnoprawnej (w przypadku jej zawarcia);

•        2 tygodnie od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii w przypadku zawarcia umowy o pracę; 

•        2 tygodnie od daty złożenia oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika wydarzenia. 

8. W związku z realizacją zawartej umowy (jeśli dotyczy), mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych, nie pozyskane od osób których dotyczą: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail). Dotyczy to danych osobowych pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron umowy. Fundacja przetwarza również wizerunek uczestnika/ wykonawcy wydarzeń rejestrując wydarzenie. Materiały z rejestracji wydarzeń mogą być udostępniane publicznie przez Administratora w celach promocyjnych.       

9.  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Shalom, realizacji zawartych umów oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 

informacja prasowa

XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

LECZNICZA ROLA KULTURY

XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

SINGER JAZZ FESTIVAL

XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

Dla dzieci

XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

Ninateka - przegląd filmów M. Łozińskiego

XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

TEATR

XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

Dla dzieci

XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

Ninateka - przegląd filmów M. Łozińskiego

XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

TEATR

XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

ZDJĘCIA PRASOWE

KAYAH

foto Piotr Porębski

KANTOR YONI ROSE |DE|

foto Rafael Herlich

WŁODEK PAWLIK

foto Marek Bałata

VADIM BRODSKI

foto Andrzej Rosa

KROKE

foto Jacek Dyląg, Robert Bubel

FRANCESCO BRUNO |IT|

foto materiały organizatora

REMIGIUSZ GRZELA

foto Larissa Baldovin

DANUTA STENKA

foto Adrian Błachut

ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI

foto Sebastian Szufler

MAŁGORZATA ZALEWSKA

foto Alexandra Strunin

TOMASZ STRAHL

foto Andrzej Świetlik

ŁUKASZ DŁUGOSZ

foto Dorota Bodnar

PRESSBUEGER KLEZMER BAND |SK|

foto materiały organizatora

VIENNA TANGO SEXTETT |AT|

foto materiały organizatora

"SZABASOWA DZIEWCZYNA"

foto Andrzej Wencel

"BALKON GOLDY"

foto Bartek Warzecha

"NIE MA"

foto Maurycy Stankiewicz

"GINCZANKA. CHODŹMY STĄD"

foto Bartek Warzecha

"PEKIN"

foto Katarzyna Chmura

informacja prasowa

XVI Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

informacja prasowa

Teatr na XVI Festiwalu Warszawa Singera

informacja prasowa

„Kartograf. Warszawa w skali 1 : 400 000” – tekst i reżyseria Juan Mayorga

informacja prasowa

Jazzowe oblicze Warszawy Singera

informacja prasowa

Nigel Kennedy gwiazdą XVI. Festiwalu Warszawa Singera

informacja prasowa

Scenarzysta Józef Hen. Pokazy i spotkania podczas Festiwalu Warszawa Singera

informacja prasowa

Premiera książki "Jidisze Mame"

informacja prasowa

Festiwal Warszawa Singera dla dzieci i rodzin

ZDJĘCIA PRASOWE

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38
 
Zapisz się do newslettera