Holiday Evening: SHABBAT SHALOM | Gołda Tencer, Etel Szyc

“Shabbat Shalom”: The celebration evening will be hosted by Gołda Tencer – the host of Singer’s Warsaw Festival and Etel Szyc


The green by Grzybowski Sq.

Free admission

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38