Book promotion: “Przystanek/Pitstop Gliwice” | Larissa Baldovin, Ania Koszykowski


Menora InfoPunkt (conference room), 2 Grzybowski Sq. (entry via Charlotte Menora)

Free admission

KONTAKT
FUNDACJA SHALOM
00-099 Warszawa
ul. Senatorska 35
 
shalom@shalom.org.pl
sekretariat@shalom.org.pl
+48 22 620 30 36
+48 22 620 30 37
+48 22 620 30 38